Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ส่วน อาทิเช่น บุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้ามาพัฒนาการบริหาร และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนความต้องการของลูกค้า โดยทุกคนและทุกหน่วยงานทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมกันปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นตามนโยบายคุณภาพอันถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานที่ว่า…. “มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ จัดส่งตรงเวลา และการบริการที่ดีเยี่ยม”
 
 
 


 
 
Copyright © 2010 Group seven engineering Co.,Ltd. All rights Reserved.